Reinscrierea elevilor – invatamant prescolar

Reinscrierea copiilor care frecventeaza unitatea de invatamant prescolar in acest an scolar si urmeaza sa o frecventeze si in anul scolar care urmeaaza se va desfasura in perioada 25 mai 2020 – 05 iunie 2020 (luni – vineri, 9 -14).

20200511_invatamant_prescolar_reinscrierea

Hotărâre nr. 6 din 09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus

Art. 2 Se aprobă suspendarea procesului de învățământ în unitățile școlar publice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, post liceal și profesional, în perioada 11-22 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național.

Important! ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE se realizează, pe parcursul suspendării procesului de învățământ, accesând site-ul dedicat https://inscriere.edu.ro/cerere/.

Hotărârea Nr. 6b din 09 martie 2020 (pdf)

 

ISJ Bacău 2125/04.03.2020 & Lista posturilor

ISJ Bacau 2125 din 4 Martie 2020

În ședința comisiei de mobilitate organizată pe data de 4 martie 2020, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, conform art. 29, alin. (2), din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, anexă la Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5259/2019, din condițiile comunicate prin adresa nr. 322/19.02.2020, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Bacău cu nr. 1538/20.02.2020, pentru unitatea de învățământ Școala Gimnazială „Octavian Voicu” Bacău au fost avizate următoarele condiții specifice de ocupare a posturilor didactice și a catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimțit între unitățile de învățământ pentru soluționarea restrângerii de activitate, pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar și de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de valabilitate a postului sau a catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare învățare-evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe post sau catedră:

  1. calificativ FB în ultimii 5 ani sau în anii lucați dacă aveți vechime mai mică
  2. va fi selectat candidatul care va obține minim nota 7.00 la inspecția la clasă evaluată de o comisie de evaluare de la nivelul unității de învățământ conform anexei 4 din metodologia-cadru

Lista posturilor